Anti-Money Laundering Policy Statement

Ako implementujeme pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí?

Vyhlásenie o politike proti praniu špinavých peňazí

RIFM, s.r.o. je odhodlaná zabrániť praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a porušovaniu sankcií. Naše odhodlanie dodržiavať miestne aj medzinárodné zákony a predpisy je kľúčové pre zachovanie integrity a dôvery v RIFM, s.r.o. Táto politika AML (proti praniu špinavých peňazí) definuje naše záväzky k dodržiavaniu právnych predpisov a rámec, v ktorom pôsobíme za účelom zabezpečenia etického vedenia našej firmy.

 

Ciele politiky

 1. Zaviesť jasné a prísne politiky týkajúce sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
 2. Ujasniť zodpovednosti v súlade s predpismi pre všetkých zamestnancov RIFM, s.r.o.
 3. Viesť zamestnancov v ich každodenných operáciách tak, aby všetky aktivity zodpovedali právnym požiadavkám.
 4. Podporovať firemnú kultúru, ktorá dáva prioritu dodržiavaniu právnych noriem vo všetkých aktivitách zamestnancov.

 

Definícia prania špinavých peňazí

Pranie špinavých peňazí zahŕňa vykonávanie finančných transakcií s peniazmi získanými z trestnej činnosti za účelom zamaskovania ich nelegálneho pôvodu. Kľúčové aktivity, ktoré tvoria pranie peňazí, zahŕňajú:

 1. Prenos alebo skrývanie povahy, umiestnenia, zdroja alebo vlastníctva nelegálnych finančných prostriedkov.
 2. Nadobúdanie, vlastnenie alebo používanie finančných prostriedkov s vedomím, že sú odvodené z trestnej činnosti.
 3. Pomoc jednotlivcom zapojeným do trestných činov vyhnúť sa právnym následkom.

Pranie peňazí vyžaduje úmyselný čin a nemôže byť spáchané prostredníctvom nedbanlivosti. Avšak činy, ktoré prejavujú značnú nedbanlivosť—obzvlášť zanedbanie hlásenia podozrivých aktivít—môžu viesť k trestnej zodpovednosti.

 

Zákony a predpisy

RIFM, s.r.o. dodržiava:

 1. Právne predpisy EÚ a Slovenska týkajúce sa proti praniu špinavých peňazí.
 2. Medzinárodné predpisy, ktoré sa vzťahujú na finančné operácie v rámci EÚ.

 

Dodržiavanie a monitoring

RIFM, s.r.o. udržiava komplexný systém monitorovania transakcií, ktorý identifikuje neobvyklé alebo podozrivé aktivity. Transakcie, najmä tie, ktoré sa odchyľujú od typických vzorov, sú predmetom ručného preskúmania a v prípade potreby nahlásené príslušným právnym orgánom.

 

Školenie a povedomie zamestnancov

RIFM, s.r.o. sa zaväzuje k pravidelným školiacim programom pre všetkých zamestnancov, zameraným na identifikáciu a hlásenie podozrivých transakcií, pochopenie taktík prania peňazí a interných politík na predchádzanie finančným zločinom.

 

Monitorovanie a hlásenie transakcií

Používame pokročilý softvér a manuálny dohľad na neustále monitorovanie transakcií. Všetky podozrivé transakcie sú hlásené Slovenskej finančnej spravodajskej jednotke (FIU) podľa regulačných požiadaviek.

 

Uchovávanie dokumentov

Všetky relevantné dokumenty vrátane záznamov o transakciách a správ o dodržiavaní predpisov sú uchovávané po dobu najmenej piatich rokov na splnenie právnych požiadaviek a na účely budúcich vyšetrovaní alebo auditov.

 

Riadenie rizík

RIFM, s.r.o. využíva rizikový prístup k monitorovaniu a riadeniu potenciálnych rizík finančných zločinov, pričom pravidelne prehodnocuje a aktualizuje svoje procesy hodnotenia rizík.

 

Vynucovanie dodržiavania predpisov

Identifikované nedodržiavanie predpisov je riešené prísnymi nápravnými opatreniami, ktoré môžu zahŕňať disciplinárne akcie až po prepustenie, aby sa udržiavali naše právne a etické štandardy.

 

Technologické nástroje

Podrobnosti o špecifických technologických nástrojoch a softvérových riešeniach, ktoré RIFM, s.r.o. používa na podporu úsilia AML, vrátane:

 1. Systémy na monitorovanie transakcií.
 2. Nástroje na dôkladné preskúmanie zákazníkov.
 3. Databázové systémy na uchovávanie záznamov.

 

Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní

Politiky a postupy pre spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní a regulačnými orgánmi, podrobnosti o tom, ako RIFM, s.r.o. zaobchádza s žiadosťami o informácie, súdnymi príkazmi alebo účasťou na vyšetrovaniach.