Poznaj svojho zákazníka (KYC)

Proces overenia identity klienta

Overenie totožnosti klienta (KYC)

RIFM, s.r.o., zaviazaná k integrite a dodržiavaniu predpisov, dodržiava prísne štandardy procesu Overenie totožnosti klienta (KYC), ako vyžadujú slovenské a európske predpisy na boj proti praniu peňazí a finančným podvodom. Naše politiky zabezpečujú, že našich klientov poznáme dôkladne pred začatím a počas spolupráce.

Ciele našich protokolov KYC zahŕňajú:

 1. Efektívne a účinné potvrdzovanie identity potenciálnych klientov.
 2. Zníženie rizík finančnej kriminality zhromažďovaním a skúmaním príslušných údajov.
 3. Včasné zisťovanie a riešenie akýchkoľvek anomálií v transakciách.

 

Bežná starostlivosť (RDD):

Naša bežná starostlivosť je nevyhnutná na začiatok a udržanie vzťahov s klientmi. Zahŕňa:

 1. Systematické získavanie údajov, ktoré jednoznačne overujú identitu každého klienta.
 2. Hĺbkové porozumenie zamýšľaným finančným aktivitám a cieľom každého klienta.
 3. Neustále sledovanie aktivít klientov, aby zodpovedali ich deklarovaným finančným stratégiám a alokáciám zdrojov.

 

Intenzívna starostlivosť (IDD):

Pre obchody, ktoré predstavujú zvýšené riziko, ako určilo hodnotenie rizika RIFM, s.r.o., bude implementovaná intenzívna starostlivosť. Tieto rozšírené opatrenia presahujú štandardné požiadavky RDD a zahŕňajú:

 1. Získavanie ďalších dokladov na overenie totožnosti, najmä v prípadoch, keď štandardná dokumentácia bola nedostatočná alebo sporná.
 2. Povedenie podrobného rozhovoru, ktoré môže zahŕňať videohovor, na osobné zapojenie sa s klientom a lepšie posúdenie jeho legitimity.
 3. Hlbšie pochopenie obchodnej metodiky klienta, aby sa zabezpečilo, že súlad s našimi rizikovými toleranciami a etickými štandardmi obchodovania stanovenými RIFM, s.r.o.
 4. Implementácia intenzívneho a neustáleho monitorovania obchodných aktivít klienta na dynamické hodnotenie dodržiavania dohodnutých postupov a rizikových parametrov.

 

Implementácia postupov KYC spoločnosťou RIFM, s.r.o.:

Na plnú transparentnosť pri zavádzaní klientov a pri trvalom zapojení implementujeme nasledujúce kroky:

 1. Počiatočné overenie totožnosti sa vykonáva pomocou DocuSign, kde môžu klienti bezpečne nahrať a elektronicky podpísať dokumenty.
 2. Klienti môžu iniciovať overovací proces buď skenovaním QR kódu alebo kliknutím na bezpečný odkaz zaslaný e-mailom.
 3. Vyžadovaná dokumentácia zahŕňa, ale nie je obmedzená na:
  • Platný občiansky preukaz.
   Aktuálny pas.
   Vodičský preukaz.
 4. Neprijímame žiadne zastarané alebo prešlé identifikačné doklady na účely overenia.
 5. Po zhromaždení dokumentov klienti pokračujú v elektronickom podpísaní dohody o podmienkach zapojenia, prostredníctvom DocuSign. 
 6. Dodržiavanie týchto protokolov je povinné a ich nesplnenie môže viesť k prerušeniu procesu onboardingu.
 7. Nespĺňanie požiadaviek KYC vedie k zamietnutiu žiadosti klienta.

Týmito krokmi zabezpečuje RIFM, s.r.o., že všetky angažovanosti sú bezpečné, v súlade s právnymi povinnosťami a našimi firemnými etikami. Tento štruktúrovaný prístup k KYC je súčasťou nášho záväzku udržiavať najvyššie štandardy obchodného správania a dodržiavania predpisov.