Môže byť pre Vás intuícia pri tradingu prínosom?

intuition trading forex prop firm


Intuícia je jedným z aspektov forexového obchodovania, ktorý je často prehliadaný alebo nepochopený. Je to schopnosť vycítiť alebo vedieť niečo bez vedomého alebo hĺbkového uvažovania. Je založená na podvedomých procesoch, ktoré čerpajú z minulých skúseností, pozorovaní a vzorcov.

Podľa psychológa Daniela Kahnemana existujú dva typy intuície: odborná intuícia a prirodzená intuícia.

Odborná intuícia je výsledkom rozsiahleho tréningu a praxe v konkrétnej oblasti. Je spoľahlivá a väčšinou presná, pretože odráža zvládnutie základných princípov a zákonitostí danej oblasti. Na druhej strane prirodzená intuícia je výsledkom všeobecných životných skúseností a zdravého rozumu. Často je neobjektívna a nepresná, pretože odráža vplyv emócií, stereotypov a kognitívnych ilúzií.

Profesionálni obchodníci majú zvyčajne odbornú intuíciu, pretože na finančných trhoch nazbierali množstvo vedomostí a skúseností. Majú vyvinutý cit pre trhové trendy, dynamiku a príležitosti. Amatérski obchodníci majú tendenciu mať prirodzenú intuíciu, pretože sa spoliehajú na svoje vnútorné pocity, emócie a názory bez dostatočných vedomostí alebo dôkazy na podporu ich rozhodnutí.

Preto, profesionálni obchodníci môžu využívať svoju intuíciu ako cenný zdroj informácií a usmernení, zatiaľ čo amatérski obchodníci by sa mali mať na pozore pred svojou intuíciou a snažiť sa overiť a potvrdiť svoje predpoklady a presvedčenia.

V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako môže odborná intuícia zvýšiť výkonnosť obchodovania a ako ju môžete rozvíjať:

1. Odborná intuícia Vám pomôže rýchlo sa rozhodnúť v neistých situáciách

Môže pomôcť obchodníkom robiť rýchle rozhodnutia na nestálych a dynamických trhoch, kde sa príležitosti a riziká môžu rýchlo meniť. Intuícia môže tiež pomôcť obchodníkom odfiltrovať nepodstatné alebo zavádzajúce informácie a zamerať sa na najdôležitejšie faktory.

2. Pomôže Vám identifikovať trendy na trhu

Intuícia môže obchodníkom pomôcť odhaliť vznikajúce alebo meniace sa trendy na trhu, ako sú posuny v ponuke a dopyte, sentiment alebo hybnosť. Intuícia môže tiež pomôcť obchodníkom predvídať a reagovať na udalosti na trhu, ako sú správy, oznámenia alebo šoky. Môže umožniť obchodníkom zachytiť príležitosti na trhu a vyhnúť sa trhovým rizikám poskytovaním včasných a relevantných signálov a podnetov.

3. Odborná intuícia môže zlepšiť načasovanie

Môže pomôcť obchodníkom optimalizovať ich načasovanie tým, že poskytuje zmysel pre rytmus a tok. Intuícia môže obchodníkom pomôcť zosynchronizovať ich kroky s pohybmi na trhu a realizovať ich obchody v optimálnych momentoch. Intuícia môže tiež pomôcť obchodníkom prispôsobiť svoje stratégie a taktiky meniacim sa trhovým podmienkam tým, že poskytuje pocit flexibility a agility.

Ako rozvíjať odbornú intuíciu ako obchodník

Na to, aby ste si vytvorili intuíciu v zložitej oblasti (ako je forexové obchodovanie), potrebujete (podľa Kahnemana) vo všeobecnosti tri veci:

  • Pravidelný svet (konzistentné a opakujúce sa prostredie)
  • Súbor skúseností (znalosť rôznych scenárov)
  • Rýchlu a jasnú spätná väzbu (presné signály výkonu)

Tieto tri faktory môžu pomôcť obchodníkom zlepšiť ich intuitívne schopnosti tým, že zlepšia ich rozpoznávanie vzorov, asociácie a úsudky o podobnosti, ako aj ich schémy, heuristiky a pravidlá, ktorými sa riadi rozhodovanie.

Tu je niekoľko praktických tipov, ako tieto faktory uplatniť pri obchodovaní:

  • Obyčajný svet: Na vytvorenie konzistentného plánu v opakujúcom sa prostredí by sa obchodníci mali zamerať na konkrétny trh, časový rámec a stratégiu, ktoré vyhovujú ich osobnosti, cieľom a chuti riskovať. Obchodníci by tiež mali dodržiavať obchodný plán ktorý zahŕňa ich vstupné, výstupné a rizikové kritériá, ako aj ich hodnotenie výkonu a metódy zlepšovania. Týmto spôsobom budete môcť znížiť šum a zložitosť trhu a zvýšiť predvídateľnosť a stabilitu Vašich obchodných výsledkov.
  • Súbor skúseností: Aby sa obchodníci zoznámili s rôznymi scenármi, mali by si preštudovať históriu a správanie trhu, ako aj svoje vlastné obchodné záznamy a výsledky. Obchodníci by si tiež mali precvičiť svoje obchodné zručnosti a stratégie na demo účte alebo malý aktívny účet pred riskovaním väčších súm peňazí. V dôsledku toho sa budete môcť poučiť zo svojich úspechov a neúspechov a rozvinúť si hlbšie pochopenie trhu a seba.
  • Rýchla a jasná spätná väzba: Aby obchodníci dostávali presné signály o výkonnosti, mali by sledovať a merať svoje obchodné výsledky a procesy pomocou kvantitatívnych aj kvalitatívnych ukazovateľov. Obchodníci by mali tiež vyhľadávať spätnú väzbu z iných zdrojov, ako sú mentori, kouči alebo kolegovia, ktorí môžu poskytnúť objektívnu a konštruktívnu kritiku a rady. Týmto spôsobom budete môcť identifikovať svoje silné a slabé stránky a podľa toho upraviť svoje obchodné činnosti a správanie.Na záver možno povedať, že jediná intuícia, ktorá môže byť prospešná pri forexovom obchodovaní, je odborná alebo profesionálna intuícia. A na jej rozvoj je potrebný čas, pozornosť a skúsenosti.

Vždy by ste však mali mať na pamäti, že odborná intuícia nenahrádza analýzu, ale je jej doplnkom. Intuíciu a analýzu musíte (vždy, keď môžete) používať spoločne, aby ste mali k obchodovaniu vyvážený a komplexný prístup.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom