VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Podmienky, ktoré sú pre obe strany podstatné.

Obchodné podmienky si prosím pozorne prečítajte! Ak nesúhlasíte, služby nepoužite!

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s používaním služieb poskytovaných spoločnosťou RIFM, s. r. o., ponúkaných najmä prostredníctvom internetových stránok www.rebelsfunding.com ("stránky").

úto webovú stránku rebelsfunding.com vlastní a prevádzkuje spoločnosť RIFM, s. r. o. ("spoločnosť"). Spoločnosť ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky Vám, používateľom, pod podmienkou, že prijmete všetky tu uvedené podmienky, zásady a upozornenia.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1   Tieto Všeobecné obchodné podmienky ("podmienky") upravujú Vaše práva a povinnosti súvisiace s používaním služieb poskytovaných spoločnosťou RIFM, s. r. o. („služby“), so sídlom Landererova 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09 IČ: 48 116 700, zapísaný pod spisovou značkou Sro, vložka číslo: 166242/B v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. ("Poskytovateľ").

1.2   Služby sú určené iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Registráciou na stránkach potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov. Beriete na vedomie, že prístup k službám a ich použitie môže byť v niektorých krajinách obmedzené alebo zakázané právnymi predpismi a zaväzujete sa, že k službám budete pristupovať a používať ich iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

1.3   Okamihom registrácie na stránkach, nákupom niektorej zo služieb alebo v prípadoch, kedy nie je registrácia vyžadovaná, najneskôr prvým použitím služieb uzatvárate s poskytovateľom zmluvu, ktorej predmetom je poskytovanie RF služieb, ktoré si zvolíte. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy a zatvorením zmluvy s poskytovateľom s nimi vyjadrujete súhlas.

1.4   Poskytovateľ nesmie poskytovať služby zákazníkovi, ktorý:  má štátnu príslušnosť alebo bydlisko v zakázaných jurisdikciách;  má sídlo v zakázaných jurisdikciách; podlieha príslušným medzinárodným sankciám; alebo má záznam v registri trestov v súvislosti s finančnou kriminalitou alebo terorizmom. Zakázanými jurisdikciami sa rozumejú Irán, Severná Kórea, Sýria a ďalšie krajiny určené poskytovateľom, ktoré poskytovateľ zverejní na stránkach.Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo ukončiť poskytovanie akýchkoľvek služieb zákazníkovi podľa tohto bodu.

1.5   Služby spočívajú v poskytovaní tréningových a vyhodnocovacích nástrojov pre simulované obchodovanie s cudzími menami alebo simulované obchodovanie s inými inštrumentmi na ostatných finančných trhoch („Tréningová obchodná platforma"), analytických nástrojoch vzdelávania a vzdelávacích materiálov, prístupu do Klientskej sekcie a ďalších sprievodných službách, a to najmä prostredníctvom Klientskej sekcie alebo poskytnutím prístupu k aplikáciám. Tréningová obchodná platforma používa informácie z finančných trhov, beriete však na vedomie, že akékoľvek obchodovanie, ktoré budete prostredníctvom RF služieb vykonávať, je iba fiktívne. Rovnako beriete na vedomie, že finančné prostriedky, ktoré sú Vám pre fiktívne obchodovanie poskytnuté, sú fiktívne a nemáte akékoľvek právo s nimi nakladať nad rámec ich využitia v rámci vzdelávacích (tréningových) služieb, najmä ich nemožno použiť na skutočné obchodovanie a nemáte nárok na ich výplatu.

1.6   ŽIADNU ZO SLUŽIEB, KTORÚ VÁM POSKYTOVATEĽ POSKYTUJE, NIE JE MOŽNÉ POVAŽOVAŤ ZA INVESTIČNÉ SLUŽBY V ZMYSLE ZÁKONA Č. 556/2001 Z. Z., ALEBO INÉHO ZÁKONA O PODNIKANÍ NA KAPITÁLOVOM TRHU, ŽIADNA ZO SLUŽIEB NEPREDSTAVUJE INVESTIČNÚ RADU ANI ODPORÚČANIA. POSKYTOVATEĽ NIE JE BROKER, FOND, FINANČNÝ PORADCA, AGENT ALEBO SPROSTREDKOVATEĽ A NEPOSKYTUJE ŽIADNU PODOBNÚ INVESTIČNÚ SLUŽBU. ŽIADNI ZAMESTNANCI ALEBO INÍ PRACOVNÍCI ČI ZÁSTUPCOVIA POSKYTOVATEĽA NIE SÚ OPRÁVNENÍ POSKYTOVAŤ INVESTIČNÉ RADY ANI ODPORÚČANIA. V PRÍPADE, ŽE BY AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE ALEBO VYJADRENIE KTORÉHOKOĽVEK ZAMESTNANCA ALEBO INÉHO PRACOVNÍKA ČI ZÁSTUPCU POSKYTOVATEĽOV BOLO VYLOŽENÉ AKO INVESTIČNÁ RADA, ODPORÚČANIE ALEBO PRIJÍMANIE POKYNOV NA VYKONANIE OBCHODU OD ZÁKAZNÍKA A POSKYTOVATEĽ ZA NE NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

1.7   Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za chyby a nepresnosti v tomto materiáli. Rovnako spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií založenej na akejkoľvek informácii publikovanej spoločnosťou, ktorú zákazník alebo aj iný návštevník webu aplikuje na reálnom trhu tretej strany. Informačné materiály uverejnené spoločnosťou neposkytujú priame odporúčania k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Takéto obchodovanie je špekulatívne a môže viesť k vysokým finančným stratám, ak sa aplikuje na reálnom trhu tretích strán. Obsah tohto materiálu sa nesmie považovať za priamy alebo skrytý sľub, garanciu alebo tvrdenie spoločnosti, že zákazníci budú profitovať z informácií tu uverejnených, alebo že s tým spojené straty môžu alebo budú limitované, ak sa informácie aplikujú na reálnom trhu poskytovanom nejakou treťou stranou. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Poskytovateľ za každých okolností poskytuje iba tréningové, simulované účty s fiktívnym kapitálom, na ktorých zákazník nemôže utrpieť žiadnu reálnu stratu.

1.8   Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s GDPR a všeobecne platnými Pravidlami spracovania osobných údajov.

 

2   SLUŽBY, ICH OBJEDNANIE A DODANIE

2.1   Služby si môžete objednať prostredníctvom stránok (rebelsfundindg.com). Po vykonaní registrácie Vám e-mailom zašleme prihlasovacie údaje ku Klientskej sekcii, Tréningovej obchodnej platforme a umožníme Vám k nim prístup.

2.2   V rámci služieb sú okrem iného poskytované služby: Skúška zdarma, RF jednofázový vzdelávací tréningový program, RF dvojfázový vzdelávací tréningový program, RF trojfázový vzdelávací tréningový program, RF štvorfázový vzdelávací tréningový program, RF instantný vzdelávací tréningový program, pričom tieto produkty sa môžu odlišovať rozsahom poskytovaných služieb (napr. analytickými nástrojmi, ktoré má zákazník k dispozícii, ale hlavne podmienkami určujúcimi úspešné alebo neúspešné dokončenie RF vzdelávacieho tréningového programu (" RF služby").

2.3   Všetky údaje, ktoré nám prostredníctvom registračného alebo objednávkového formulára, alebo inak poskytnete, musia byť úplné, pravdivé a aktuálne. Akúkoľvek zmenu vo Vašich údajoch nám musíte bezodkladne oznámiť. Za správnosť a aktuálnosť všetkých poskytnutých údajov zodpovedá zákazník.

2.4   Beriete na vedomie, že pokiaľ v registračnom alebo objednávkovom formulári alebo v Klientskej sekcii uvediete identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo alebo obdobný údaj, budete pre účely týchto podmienok a používanie služieb považovaný za podnikateľa a ustanovenia týchto podmienok alebo aplikovateľných právnych predpisov, ktoré priznávajú práva spotrebiteľom, sa na Vás neuplatnia.

2.5   Poplatok sa hradí už za samotné sprístupnenie služieb, ktoré sú v rámci všetkých variantov poskytované. Zákazníkovi nevzniká nárok na vrátenie poplatku napríklad z dôvodu, že požiada o zrušenie Klientskej sekcie alebo Tréningového obchodného účtu, predčasne ukončí používanie služieb, nesplní podmienky danej RF služby, alebo ak poruší tieto podmienky.

2.6   Poplatok za služby sa líši podľa zvolenej varianty RF služby. Bližšie informácie o jednotlivých variantoch a poplatkoch sú uvedené na našich stránkach TU. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať služby tiež za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky individuálne dohodnuté podmienky určuje poskytovateľ podľa vlastného uváženia.

2.7   Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť poplatky a parametre RF služieb. Zmenou nie sú dotknuté služby, ktoré si zakúpite pred oznámením zmeny.

2.8   Beriete na vedomie, že prevádzkovatelia obchodnej platformy sú osoby odlišné od poskytovateľa a že pri využívaní ich služieb a produktov sa uplatnia ich vlastné podmienky a zásady spracovania osobných údajov.

2.9   V prípade, že zákazník uhradený poplatok neoprávnene reklamuje u svojho poskytovateľa bankových alebo platobných služieb, na základe čoho bolo požiadané o storno, zrušenie alebo vrátenie poplatku alebo jeho časti, je poskytovateľ oprávnený na základe vlastného uváženia odmietnuť budúce alebo zrušiť existujúce poskytovanie RF služieb zákazníkovi.

2.10 V prípade, že si zákazník objedná neštandardne vysoké množstvo služieb v neobvykle krátkom čase, vyhradzujeme si právo pozastaviť akékoľvek ďalšie objednávky služieb zákazníkom.

 

3       KLIENTSKÁ SEKCIA A TRÉNINGOVÁ OBCHODNÁ PLATFORMA

3.1   Na stránkach je povolené mať iba jednu Klientsku sekciu zákazníka  a jednu Tréningovú obchodnú platformu, v ktorej budú vedené všetky RF služby zákazníka.

3.2 Zákazník rozumie a súhlasí s tým, že tréningová obchodná platforma je k dispozícii iba v angličtine, ruštine, taliančine, slovenčine, češtine, thajčine a čínštine.

3.3   Celkový počet RF služieb môže byť obmedzený v závislosti na celkovom súčte RF služieb objednaných  zákazníkom alebo na základe iných parametrov.

3.4   Zákazník berie na vedomie, že služby nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä so zreteľom na údržbu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, zákazníkovi nepatrí žiadna náhrada, za nedostupnosť Klientskej sekcie alebo Tréningovej obchodnej platformy a za poškodenie alebo stratu akýchkoľvek dát, fiktívnych prostriedkov v Tréningovej obchodnej platforme alebo iného obsahu.

3.5   Zákazník môže kedykoľvek požiadať o zrušenie služieb zaslaním e-mailu na support@rebelsfunding.com.com. Zaslanie požiadavky na zrušenie Klientskej sekcie sa považuje za vypovedanie zmluvy zo strany zákazníka a zákazník nebude naďalej oprávnený užívať služby vrátane Klientskej sekcie a Tréningovej obchodnej platformy. Poskytovateľ to po obdržaní požiadavky zákazníkovi neodkladne potvrdí e-mailom, čím dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a poskytovateľom. Zákazník nemá v takom prípade nárok na žiadnu náhradu už uhradených poplatkov či inak vynaložených nákladov.

3.6   Prístup ku Klientskej sekcii a Tréningovej obchodnej platforme je chránený prihlasovacími údajmi, ktoré zákazník nesmie sprístupniť žiadnej tretej osobe. Pokiaľ sa zákazník registroval ako právnická osoba, môže umožniť použitie služieb prostredníctvom svojej Klientskej sekcie povereným pracovníkom a zástupcom. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, zákazníkovi nepatrí žiadna náhrada za akékoľvek zneužitie Klientskej sekcie, Tréningovej obchodnej platformy alebo akejkoľvek časti RF služieb a za prípadné negatívne dôsledky z toho vyplývajúce pre zákazníka.

 

4       PLATOBNÉ PODMIENKY A MOŽNOSTI

4.1 Poplatky za možnosti služby RF sú uvedené v dolároch. Poplatok je možné uhradiť aj v iných menách, ktoré sú uvedené na stránke. Ak zvolíte iný spôsob platby ako doláre, poplatok za vybranú možnosť služby RF bude automaticky prepočítaný z dolárov na zvolenú menu na základe aktuálneho výmenného kurzu.

4.2 Poplatok za vybratú RF službu môže byť zaplatený kreditnou kartou, kryptomenou, bankovým prevodom alebo inými platobnými metódami, ktoré sú momentálne ponúkané poskytovateľom na webovej stránke. Spôsoby platby sú spojené so spoločnosťami Coinbase, Inc. a Stripe, Inc., ktoré poskytujú bezpečnú technológiu pre prijímanie platobných kariet, online bankové prevody a BTC. Čísla platobných kariet, čísla kreditných kariet a heslá pre elektronické bankovníctvo sa zadávajú prostredníctvom zabezpečeného a dôveryhodného kanálu poskytovaného spoločnosťami Coinbase, Inc. a Stripe, Inc.

4.3   Poplatky za služby sú uvedené vrátane DPH. V prípade, že je zákazník podnikateľom, je povinný splniť všetky svoje daňové povinnosti v súvislosti s využívaním našich služieb podľa platných právnych predpisov.

4.4   V prípade platby platobnou kartou alebo inou expresnou platbou je platba vykonaná ihneď. V prípade, že si k úhrade zvolíte bankový prevod, zašleme Vám následne zálohovú faktúru v elektronickej podobe. Sumu sa zaväzujete uhradiť v lehote uvedenej v zálohovej faktúre. Poplatok sa považuje za uhradený okamihom pripísania celej sumy na účet poskytovateľa. Pokiaľ čiastku neuhradíte včas, je poskytovateľ oprávnený Vašu objednávku zrušiť. Zákazník nesie všetky poplatky, ktoré sú mu účtované.

 

5       PRAVIDLÁ FIKTÍVNEHO OBCHODOVANIA V TRÉNINGOVEJ OBCHODNEJ PLATFORME

5.1   Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie zobrazované v Tréningovej obchodnej platforme ani za akékoľvek prerušenie, oneskorenie alebo nepresnosť v trhových či štatistických údajoch zobrazených prostredníctvom Tréningovej obchodnej platformy alebo nástrojoch prístupných z Klientskej sekcie.

5.2   Počas fiktívneho obchodovania v Tréningovej obchodnej platforme môžete vykonávať ľubovoľné obchody, pokiaľ nejde o zakázané obchodné stratégie alebo transakcie v zmysle článku 7. Zároveň zákazník súhlasí s dodržiavaním štandardných pravidiel pre obchodovanie na finančných trhoch.

5.3   Beriete na vedomie, že poskytovateľ má prístup k informáciám o fiktívnych obchodoch, ktoré urobíte v Tréningovej obchodnej platforme. Udeľujete poskytovateľovi súhlas tieto informácie zdieľať s partnermi poskytovateľa a udeľujete poskytovateľovi a týmto partnerom súhlas a oprávnenie s týmito informáciami ľubovoľne nakladať. Súhlasíte s tým, a to bez nároku na akúkoľvek odmenu alebo výnos spojený s využitím dát.

 

6       RF SLUŽBY- TRÉNINGOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

6.1 Po uhradení poplatku za zvolené RF služby obdrží zákazník príslušné prihlasovacie údaje do Tréningovej obchodnej platformy na e-mail. RF služby v ktorejkoľvek fáze (podľa výberu konkrétnej služby) sú aktívne otvorením účtu v Tréningovej obchodnej platforme. Ak RF služby nevyužijete do 180 dní, poskytovanie služieb ukončíme bez nároku na vrátenie poplatku. RF služba v tréningovej obchodnej platforme trvá po dobu 999 kalendárnych dní odo dňa jej aktivácie v každej z fáz, v ktorej sa nachádzate, nehľadiac na to, či ide o 1-fázovú 2-fázovú 3-fázovú alebo 4-fázovú RF službu, ďalej špecifikovanú na webe TU, s výnimkou Programu okamžitého vzdelávania RF, ktorý je časovo neobmedzený.

6.2   Aby zákazník splnil podmienky konkrétnej zakúpenej RF služby, musí do konca trvania RF služby v jeden okamih spĺňať všetky parametre uvedené a špecifikované pri konkrétnej RF službe TU.

6.3 V prípade, že zákazník splnil podmienky konkrétnej zakúpenej RF služby špecifikované TU a zároveň neporušil tieto podmienky, najmä pravidlá fiktívneho obchodovania podľa článku 7, poskytovateľ prvú. fázu RF služieb vyhodnotí ako úspešnú, tréningový účet bude pozastavený, následne zrušený a sprístupní zákazníkovi bezplatne druhú. fázu služby zaslaním prihlasovacích údajov na e-mail a do Tréningovej obchodnej platformy. V prípade 1-fázovej RF služby a instantnej RF služby (je 1-fázová RF služba so 100 % vrátením poplatku po prvej fáze) bude zákazník odporučený ako kandidát pre partnerskú firmu FRCSM k získaniu účtu RCF. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o manuálne vyhodnotenie RF služieb v tréningovej obchodnej platforme zaslaním e-mailu na support@rebelsfunding.com.

6.4 Druha fáza bude aktivovaná hneď po úspechu v prvej fáze služieb RF na tréningovej obchodnej platforme. Ak zákazník nebude aktívny do 180 kalendárnych dní od prijatia nových prihlasovacích údajov, bude mu pozastavený prístup k druhej fáze služieb RF. Zákazník môže požiadať o obnovenie prístupu e-mailom na support@rebelsfunding.com do 6 mesiacov od pozastavenia; v opačnom prípade poskytovanie služby ukončíme bez vrátenia poplatku. Druhá fáza RF služieb trvá 999 kalendárnych dní od dátumu aktivácie.

6.5   Aby zákazník splnil podmienky 2. fázy RF služieb, musí do konca trvania 2. fázy RF služieb v jeden okamih spĺňať všetky nasledujúce parametre uvedené a špecifikované pri konkrétnej RF službe TU.

6.6   V prípade, že zákazník splnil podmienky konkrétnej zakúpenej RF služby špecifikované TU, a zároveň neporušil tieto podmienky, najmä pravidlá fiktívneho obchodovania podľa článku 7, poskytovateľ 2. fázu RF služby vyhodnotí ako úspešnú, tréningový účet bude pozastavený, následne zrušený a sprístupní zákazníkovi bezplatne 3. fázu služby zaslaním prihlasovacích údajov na e-mail a do Tréningovej obchodnej platformy. V prípade 2-fázovej RF služby bude zákazník odporučený ako kandidát pre partnerskú firmu FRCSM k získaniu účtu RCF. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o manuálne vyhodnotenie RF služieb v tréningovej obchodnej platforme zaslaním e-mailu na support@rebelsfunding.com.

6.7 Tretia fáza bude aktivovaná hneď po úspechu v druhej fáze služieb RF na tréningovej obchodnej platforme. Ak zákazník nebude aktívny do 180 kalendárnych dní od prijatia nových prihlasovacích údajov, bude mu pozastavený prístup k druhej fáze služieb RF. Zákazník môže požiadať o obnovenie prístupu e-mailom support@rebelsfunding.com do 6 mesiacov od pozastavenia; v opačnom prípade poskytovanie služby ukončíme bez vrátenia poplatku. Tretia fáza RF služieb trvá 999 kalendárnych dní od dátumu aktivácie.

6.8   Aby zákazník splnil podmienky 3. fázy RF služieb, musí do konca trvania 3. fázy RF služieb v jeden okamih spĺňať všetky nasledujúce parametre uvedené a špecifikované pri konkrétnej RF službe TU.

6.9   V prípade, že zákazník splnil podmienky konkrétnej zakúpenej RF služby špecifikované TU , a zároveň neporušil tieto podmienky, najmä pravidlá fiktívneho obchodovania podľa článku 7, poskytovateľ 3. fázu RF služby vyhodnotí ako úspešnú, tréningový účet bude pozastavený, následne zrušený a sprístupní zákazníkovi bezplatne 4. fázu služby zaslaním prihlasovacích údajov na e-mail a do tréningovej obchodnej platformy. V prípade 3-fázovej RF služby bude zákazník odporučený ako kandidát pre partnerskú firmu FRCSM k získaniu účtu RCF. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o manuálne vyhodnotenie RF služieb v tréningovej obchodnej platforme zaslaním e-mailu na support@rebelsfunding.com.

6.10 Štvrtá fáza bude aktivovaná hneď po úspechu v tretej fáze služieb RF na tréningovej obchodnej platforme. Ak zákazník nebude aktívny do 180 kalendárnych dní od prijatia nových prihlasovacích údajov, bude mu pozastavený prístup k druhej fáze služieb RF. Zákazník môže požiadať o obnovenie prístupu e-mailom na support@rebelsfunding.com do 6 mesiacov od pozastavenia; v opačnom prípade poskytovanie služby ukončíme bez vrátenia poplatku. Štvrtá fáza RF služieb trvá 999 kalendárnych dní od dátumu aktivácie.

6.11  Aby zákazník splnil podmienky 4. fázy RF služieb, musí do konca trvania 4. fázy RF služieb v jeden okamih spĺňať všetky nasledujúce parametre uvedené a špecifikované pri konkrétnej RF službe TU.

6.12  V prípade, že zákazník splnil podmienky 4-fázovej RF služby špecifikované TU, a zároveň neporušil tieto podmienky, najmä pravidlá fiktívneho obchodovania podľa článku 7, poskytovateľ 4. fázu RF služby vyhodnotí ako úspešnú, tréningový účet bude pozastavený, následne zrušený a zákazník bude odporučený ako kandidát pre partnerskú firmu FRCSM k získaniu účtu RCF. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o manuálne vyhodnotenie RF služieb v Tréningovej obchodnej platforme zaslaním e-mailu na support@rebelsfunding.com.

6.13  Ak zákazník počas ktorejkoľvek fázy akejkoľvek RF služby v Tréningovej obchodnej platforme nedodrží niektorú z podmienok špecifikovaných pri konkrétnych RF službách, bude RF služba v Tréningovej obchodnej platforme, prípadne mimo nej,  vyhodnotená ako neúspešná a zákazníkovi nebude umožnený prístup do nadväzujúcej fázy služby, účet zákazníka v Tréningovej obchodnej platforme bude pozastavený a následne zrušený, bez náhrady uhradených poplatkov.

6.14  Odporúčanie zákazníka ako kandidáta do programu RCF zákazníkovi žiadnym spôsobom nezaručuje prijatie do programu RCF. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za to, že zákazník nebude z akéhokoľvek dôvodu prijatý do programu RCF.

6.15  V prípade úspešného splnenia podmienok konkrétnych RF služieb počas rôznych fáz, máte nárok na vrátenie určitého % peňazí uhradených ako poplatok za konkrétnu RF službu podľa podmienok jednotlivých RF služieb špecifikovaných TU, a to konkrétne takto:

A. Instantný RF tréningový program: 100 % po úspešnom dokončení 1 fázy (level 0).

B. 1-fázový RF tréningový program: 0 %.

C. 2-fázový tréningový program RCF: 100% s prvou platbou provízie na účet RCF.

D. 3-fázový tréningový program RCF: 150% s prvou platbou provízie na účet RCF.

E. 4-fázový tréningový program RCF: 200% s prvou platbou provízie na účet RCF.

 

7       ZAKÁZANÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY, STRATÉGIE A SPRÁVANIE

7.1 POČAS FIKTÍVNEHO OBCHODOVANIA V TRÉNINGOVEJ OBCHODNEJ PLATFORME JE ZAKÁZANÉ:

A. VYKONÁVAŤ, SAMOSTATNE ALEBO SPOLOČNE S INÝMI OSOBAMI VRÁTANE, MEDZI PREPOJENÝMI ÚČTAMI ALEBO ÚČTAMI, KTORÉ SÚ VEDENÉ V INÝCH SPOLOČNOSTIACH, TRANSAKCIE ALEBO KOMBINÁCIE TRANSAKCIÍ, KTORÉ SA NAVZÁJOM HEDGUJÚ V RÔZNYCH FORMÁCH  DVOJSTRANNÝCH A VIACSTRANNÝCH FORMÁCH HEDGOVEJ ARBITRÁŽE A INEJ PODOBNEJ ARBITRÁŽE, VEDOMÉ ČI NEVEDOMÉ POUŽÍVANIE OBCHODNÝCH STRATÉGIÍ, KTORÉ VYUŽÍVAJÚ CHYBY, AKÝMI SÚ CHYBY ZOBRAZENIA CIEN A ICH ONESKORENIE.

B. VYKONÁVAŤ OBCHODY S POMOCOU EXTERNÉHO ALEBO POMALÉHO DÁTA FEEDU.

C. VYKONÁVAŤ OBCHODY V ROZPORE S PODMIENKAMI POSKYTOVATEĽA A PODMIENKAMI OBCHODNEJ PLATFROMY.

D. VYKONÁVAŤ CIELENÉ OBCHODOVANIE GAPOV OTVORENÍM NADMERNÝCH OBJEMOV:

I. Keď sú naplánované významné globálne správy, hospodárske výsledky alebo iné makroekonomické udalosti. Ktoré by mohli ovplyvniť konkrétny trh, na ktorom prevádzate obchody.

II. 1 hodinu pred zatvorením príslušného trhu.

E. VYKONÁVAŤ OBCHODY V ROZPORE S TÝM, AKO SA REÁLNE OBCHODUJE NA TRHU FOREX, PRÍPADNE NA INOM FINANČNOM TRHU ALEBO SPÔSOBOM, KTORÝ ZAKLADÁ OPRÁVNENÉ OBAVY, ŽE BY V DÔSLEDKU ČINNOSTI ZÁKAZNÍKA MOHOL POSKYTOVATEĽ UTRPIEŤ FINANČNÚ ALEBO AKÚKOĽVEK INÚ UJMU (NAPR. PREPÁKOVANIE, PREEXPONOVANIE, JEDNOSTRANNÉ ZNÁSOBOVANIE STÁVKY, MARTINGALE, ANTIMARTINGALE, NADMERNÉ OBJEDNÁVKY, VŠETKY MOŽNÉ FORMY ARBITRÁŽE - CENOVÉ, GAPOVE, SWAPOVÉ A INÉ, PRÍPADNE INÚ FORMU OBCHODOV, KTORÁ JE VIAC HAZARDOM AKO OBCHODOVANÍM.

7.2   Ako náš zákazník beriete na vedomie a súhlasíte, že všetky naše služby sú iba pre osobnú potrebu zákazníka, t. j., len Vy osobne môžete pristupovať k Vášmu Tréningovému obchodnému účtu a vykonávať na ňom obchody. Z tohto dôvodu je zakázané a Vy súhlasíte, že nebudete robiť nasledujúce:

A. Pristupovať k Tréningovému obchodnému účtu akejkoľvek inej osoby, obchodovať v mene alebo na účet akejkoľvek inej osoby alebo poskytovať akékoľvek služby typu „account management“ alebo služby podobné, kde by ste súhlasili obchodovať, spravovať alebo inak nakladať s Tréningovým obchodným účtom menom alebo na účet inej osoby, a to nehľadiac  na to, či budete konať ako súkromná osoba alebo podnikateľ.

B. Umožniť prístup k obchodovaniu na Vašom Tréningovom obchodnom účte  akejkoľvek inej osobe okrem Vás a akokoľvek spolupracovať s akoukoľvek inou osobou, ktorá by za Vás vykonávala obchody, a to nehľadiac  na to, či ide o súkromnú osobu alebo podnikateľa. Vezmite na vedomie, že konanie v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami budeme považovať za zakázané obchodné praktiky.

 7.3    Ďalej zákazník nesmie zneužívať služby vykonávaním obchodov bez aplikácie štandardných trhových risk management pravidiel pre obchodovanie na finančných trhoch, to zahŕňa, okrem iného, nasledujúce postupy (i) otváranie významne väčších veľkostí pozícií v porovnaní s inými obchodmi zákazníka, nehľadiac  na to, či na tomto alebo akomkoľvek inom účte zákazníka, alebo (ii) otváraní významne menšieho alebo väčšieho počtu pozícií v porovnaní s inými obchodmi zákazníka, nehľadiac na to, či na tomto alebo akomkoľvek inom účte zákazníka. Poskytovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť, a to úplne podľa vlastného uváženia, na základe skúseností v rámci zachovania objektívnosti, či sú niektoré obchody, postupy, stratégie alebo situácie zakázanými obchodnými praktikami.

7.4   Ak sa zákazník dopustí ktorejkoľvek zakázanej obchodnej praktiky, (i) môže to poskytovateľ považovať za nesplnenie podmienok daného RF tréningového obchodného účtu, (ii) môže fiktívne obchody, ktoré zákaz porušujú, z obchodnej histórie zákazníka odstrániť alebo ich výsledky nepočítať do ziskov alebo strát dosiahnutých obchodovaním, a/alebo (iii) okamžite ukončiť poskytovanie všetkých služieb zákazníkovi a ukončiť túto zmluvu, a/alebo (iv) znížiť ponúkaný pákový efekt pri produktoch na 1:5 na akomkoľvek alebo všetkých účtoch zákazníka.

7.5   V prípade, že akýkoľvek RCF účet, poskytnutý partnerom FRCSM, bol použitý alebo sa zúčastnil na vykonávaní zakázaných obchodných praktík, takéto konanie bude považované za porušenie príslušných zmluvných podmienok pre RCF účet s príslušným poskytovateľom a môže tak dôjsť z jeho strany k zrušeniu všetkých účtov a ukončeniu všetkých príslušných zmlúv s týmto poskytovateľom.

7.6   V prípade, že zakázané obchodné praktiky sú realizované na jednom alebo viacerých RF tréningových obchodných účtoch jedného zákazníka, účtoch viacerých zákazníkov, alebo formou kombinácie obchodovania naprieč RF tréningových obchodných účtov a RCF účtov, poskytnutých partnerom FRCSM, potom je poskytovateľ oprávnený zrušiť všetky služby a ukončiť všetky zmluvy k zákazníkovým RF tréningovým účtom/alebo použiť iné opatrenia úplne na základe vlastného uváženia.

7.7   Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obchodovanie či iné investičné aktivity, ktoré zákazník vykonáva mimo vzťah s poskytovateľom napríklad tak, že použije údaje či iné informácie z Klientskej sekcie, Tréningovej obchodnej platformy alebo inak súvisiace so službami pri reálnom obchodovaní na finančných trhoch.

7.8   OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH NEMUSÍ BYŤ ZISKOVÉ A MÔŽE VIESŤ K ZNAČNÝM FINANČNÝM STRÁTAM. PREDCHÁDZAJÚCE VÝKONY A FIKTÍVNE ZISKY ZÁKAZNÍKA  V TRÉNINGOVEJ OBCHODNEJ PLATFORME V KTOREJKOĽVEK FÁZE SLUŽBY NIE SÚ ZÁRUKOU BUDÚCEHO VÝKONU PRI PRÍPADNEJ APLIKÁCII V REÁLNOM TRŽNOM PROSTREDÍ.

 

8       PROGRAM REBEL CAPITAL FUNDING- RCF

8.1  V prípade, že zákazník bude úspešný v jednotlivých fázach RF služby, ktorú si zakúpil, a úspešne splní všetky tréningové fázy, bude mu  spoločnosťou FRCSM, s. r. o., na základe jej uváženia ponúknuté uzavretie zmluvy, na základe ktorej sa zákazník bude môcť zúčastniť programu RCF. Podmienky takej zmluvy sú na dohode medzi zákazníkom a touto treťou osobou. Zákazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť zdieľané s treťou stranou za účelom uzavretia takejto zmluvy.

8.2   Pri uzatvorení zmluvy musí prebehnúť kontrola KYC dokumentov, aby sa zabránilo akýmkoľvek podvodom, praniu špinavých peňazí a nedorozumeniam.

8.3 Pri platbe provízie od spoločnosti FRCSM, s.r.o. môže byť v niektorých krajinách, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia, zrážaná daň vo výške 19 % alebo dokonca 35 %, ak ide o nespolupracujúce krajiny.

 

9       POUŽÍVANIE A ZOBRAZOVANIE STRÁNOK, SLUŽIEB A ĎALŠIEHO OBSAHU

9.1   Stránky a všetky služby webu, Tréningovej obchodnej platformy a všetky aplikácie, dáta, informácie, multimediálne prvky ako sú texty, kresby, dizajn, obrázky, ukážky  video a iný obsah, podliehajú právnej ochrane podľa právnych predpisov na ochranu autorského práva a podľa ďalších právnych predpisov a sú majetkom poskytovateľa alebo poskytovateľov licencií v prospech poskytovateľa. Poskytovateľ Vám udeľuje obmedzené, nevýhradné, neprenositeľné, nepostupiteľné, neprevoditeľné a odvolateľné povolenie s užívaním obsahu za účelom používania služieb pre Vašu osobnú potrebu a v súlade s účelom, pre aký sú služby poskytované.

9.2   Všetky ochranné známky, logá, obchodné názvy a iné označenia sú majetkom poskytovateľa alebo poskytovateľov licencií v prospech poskytovateľa a poskytovateľ Vám neudeľuje žiadne oprávnenie ich používať.

9.3   Zákazník súhlasí s tým, že môže byť zadarmo zverejnený na webe, sociálnych sieťach, vo videách, v rozhovoroch a propagačných materiáloch, ak sa na tom s poskytovateľom dohodnú.       

9.4   Mimo práv, ktoré sú v týchto podmienkach výslovne upravené, Vám poskytovateľ neudeľuje žiadne iné práva vzťahujúce sa k RF službám a inému obsahu. Služby a iný obsah môžete požívať iba tak, ako je uvedené v týchto podmienkach.

9.5   Zákazník aj poskytovateľ sa zaväzujú, že pri plnení zmluvy a pri vzájomnom jednaní budú konať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a najmä nepoškodzovať dobré meno a oprávnené záujmy druhej strany. Akékoľvek svoje prípadné nezhody alebo spory budú riešiť v súlade s týmito podmienkami a platnými právnymi predpismi.

9.6   Zákazník súhlasí s tým, že jeho celé krstné meno a iniciály priezviska môžu byť zobrazené v rebríčku vedenom poskytovateľom klientskej sekcie, výsledky obchodovania prípadne iné štatistické údaje budú dostupné tretím osobám.

9.7   Pri prístupe k RF službám a inému obsahu je zakázané:

a)     používať akékoľvek nástroje, ktoré môžu negatívne zasiahnuť do chodu stránok a služieb;

b)     vytvárať kópie alebo zálohy stránok a iného obsahu;

c)     používať akékoľvek iné nástroje či prostriedky, ktorých použitie by mohlo poskytovateľovi spôsobiť akúkoľvek ujmu.

9.8  Ustanovenia  článku  9  nemajú  za  účel  zbaviť  zákazníka  jeho spotrebiteľských práv, ktoré zo zákona nemožno vylúčiť.

 

10    PORUŠENIE PODMIENOK

10.1 V prípade že zákazník poruší ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok spôsobom, ktorý poskytovateľovi môže spôsobiť akúkoľvek škodu, môže poskytovateľ znemožniť zákazníkovi objednávanie ďalších služieb a čiastočne alebo úplne obmedziť prístup zákazníka ku všetkým službám vrátane tréningovej obchodnej platformy, a to bez predchádzajúceho upozornenia a akejkoľvek náhrady.

 

11    FORMA KOMUNIKÁCIE

11.1 Beriete na vedomie, že všetka komunikácia zo strany poskytovateľa alebo jeho partnerov v súvislosti s poskytovaním služieb bude prebiehať prostredníctvom chatu na webe a v Klientskej sekcii, alebo prostredníctvom Vášho e-mailu, ktorý u nás registrujete. Akákoľvek iná forma komunikácie cez iné aplikácie, ako je discord, FB, telegram a podobne, nemusí byt právne záväzná.

11.2 Náš email je support@rebelsfunding.com a naša adresa je Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto.

 

12     ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

12.1 Beriete na vedomie, že RF služby a iný obsah sú poskytované „tak, ako sú“, so všetkými chybami a nedostatkami, a že ich použitie je na Vašu vlastnú zodpovednosť a riziko. Poskytovateľ sa zrieka v maximálnom možnom rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy, všetkých zákonných záručných výslovných i konkludentných záruk akéhokoľvek druhu vrátane záruk kvality, predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel alebo vylúčení porušovania akýchkoľvek práv.

12.2 POSKYTOVATEĽ NIE JE, V ROZSAHU DOVOLENOM KOGENTNÝMI USTANOVENIAMI PLATNÝCH POUŽÍVATEĽNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV, ZODPOVEDNÝ ZA AKÚKOĽVEK UJMU VRÁTANE NEPRIAMEJ, NÁHODNEJ, ZVLÁŠTNEJ, SANKČNEJ ALEBO NÁSLEDNEJ ŠKODY VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU, STRATY DÁT, OSOBNEJ A INEJ NEMAJETKOVEJ UJMY ALEBO ŠKODY NA MAJETKU, SPÔSOBENÚ V DÔSLEDKU POUŽITIA SLUŽIEB ALEBO SPOĽAHNUTIA SA NA AKÝKOĽVEK NÁSTROJ, FUNKCIONALITU, INFORMÁCIU ALEBO AKÝKOĽVEK INÝ OBSAH DOSTUPNÝ V SÚVISLOSTI S UŽÍVANÍM SLUŽIEB ALEBO INDE NA STRÁNKACH A V TRÉNINGOVEJ OBCHODNEJ PLATFORME. POSKYTOVATEĽ NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE PRODUKTY, SLUŽBY, APLIKÁCIE ALEBO INÝ OBSAH TRETÍCH STRÁN, KTORÉ ZÁKAZNÍK V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI POUŽIJE. V PRÍPADE, ŽEBY BOLA V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVANÍM STRÁNOK ALEBO POSKYTOVANÍM SLUŽIEB SÚDOM ALEBO INÝM PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM ODVODENÁ ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽOV JE TÁTO ZODPOVEDNOSŤ OBMEDZENÁ NA ČIASTKU ODPOVEDAJÚCU VÝŠKUE POPLATKU UHRADENÉHO ZÁKAZNÍKOM ZA SLUŽBU, V SÚVISLOSTI S KTOROU VZNIKLA ZÁKAZNÍKOVI UJMA.

12.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať, meniť, nahrádzať, pridávať alebo odoberať bez náhrady akékoľvek prvky a funkcie služieb.

12.4 Poskytovateľ nie je zodpovedný za neposkytnutie zakúpených služieb, pokiaľ k neposkytnutiu dôjde v dôsledku závažných technických alebo prevádzkových dôvodov, ktoré sú mimo kontroly poskytovateľa, v prípade krízových stavov alebo hroziacich krízových stavov, živelných pohrôm, vojen, povstaní, pandémií, ohrozenia väčšieho množstva osôb alebo iných zásahov vyššej moci a/alebo, ak poskytovateľovi bude znemožnené služby poskytovať v dôsledku povinností uložených právnym predpisom alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci.

12.5 Ustanovenia článku 12 nemajú za účel zbaviť zákazníka jeho spotrebiteľských alebo iných práv, ktoré zo zákona nemožno vylúčiť.

 

13    NESPOKOJNOSŤ SO SLUŽBOU

13.1 Pokiaľ služby nezodpovedajú tomu, čo bolo dohodnuté, alebo Vám neboli poskytnuté, môžete uplatniť svoje práva z nesprávneho plnenia. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za akosť služieb. Vadu nám musíte bez zbytočného odkladu oznámiť na náš email alebo na našu adresu. Pri uplatnení práv z chybného plnenia môžete požadovať, aby sme vadu napravili, alebo aby sme Vám poskytli primeranú zľavu. Pokiaľ vadu nemožno odstrániť, môžete odstúpiť od zmluvy alebo sa domáhať primeranej náhrady (zľavy).

13.2 Vašu prípadnú reklamáciu sa pokúsime vyriešiť čo najskôr, jej prijatie a vybavenie Vám písomne potvrdíme. Pokiaľ reklamáciu nevybavíme včas, máte právo odstúpiť od zmluvy. Reklamáciu môžete uplatniť e-mailom na našej e-mailovej adrese.

 

14    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

14.1 Ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od jej uzavretia. UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE AK ZAČNETE VYKONÁVAŤ FIKTÍVNE OBCHODY V TRÉNINGOVEJ OBCHODNEJ PLATFORME PRED UPLYNUTÍM TEJTO LEHOTY, TAK PRÁVO OD ZMLUVY ODSTÚPIŤ ZANIKNE.

14.2 Odstúpenie od zmluvy nám pošlite na náš e-mail support@rebelsfunding.com. Ak od zmluvy odstúpite, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky poplatky, ktoré sme od Vás prijali, rovnakým spôsobom, akým ste ich uhradili.

14.3 Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípadoch porušení zo strany zákazníka uvedených v tomto dokumente.

 

15    VOĽBA PRÁVA A JURISDIKCIE

15.1 Právne vzťahy založené týmito podmienkami alebo s nimi súvisiace, ako aj všetky súvisiace mimozmluvné právne vzťahy, sa riadia právom Slovenskej republiky. Akýkoľvek spor vzniknutý v súvislosti s týmito podmienkami a/alebo súvisiacimi dohodami bude spadať do súdnej právomoci Slovenského súdu.

15.2 Článkom 15.1 nie sú spotrebitelia zbavení ochrany, ktorú im poskytujú kogentné právne predpisy členského štátu Európskej únie alebo akejkoľvek inej jurisdikcie.

 

16    MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

16.1 Naším cieľom je Vaša spokojnosť, preto, ak máte akékoľvek sťažnosti alebo námety, radi ich vyriešime priamo a môžete nás kontaktovať na našom e-maile.

16.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 IC Bratislava, webová stránka: https://www.soi.sk/. Pre riešenie sporov on-line môžete využiť platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ na riešenie sporov online.

 

17    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1 Žiadne ustanovenie týchto podmienok nie je myslené ako limitácia prípadných právnych nárokov uvedených inde v týchto podmienkach alebo mu plynúcich z príslušných právnych predpisov. Pokiaľ poskytovateľ alebo k tomu oprávnená tretia strana nebude vynucovať dodržiavanie týchto podmienok, nemožno to v žiadnom prípade vykladať ako zrieknutie sa práva alebo nároku.

17.2 Poskytovateľ môže akúkoľvek pohľadávku mu plynúcu z týchto podmienok alebo ktorejkoľvek zmluvy postúpiť na tretiu osobu aj bez Vášho súhlasu. Udeľujete súhlas k tomu, že poskytovateľ môže previesť ako postupiteľ svoje práva a povinnosti z týchto podmienok alebo ktorejkoľvek zmluvy či ich častí tretej osobe. Zákazník nie je oprávnený práva a povinnosti z týchto podmienok alebo ktorejkoľvek zmluvy či ich častí, ani pohľadávky z nich plynúce, úplne ani sčasti previesť alebo postúpiť žiadnej tretej strane.

17.3 Tieto podmienky predstavujú kompletné podmienky dohodnuté medzi Vami a poskytovateľom a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu podmienok, či už ústne alebo písomné. Zmluvné strany pred vzájomnou akceptáciou týchto podmienok starostlivo posúdili možné riziká z nich vyplývajúce a tieto riziká prijímajú.

17.4 Ak bude niektoré ustanovenie podmienok uznané za neplatné alebo neúčinné, nastúpi na jeho miesto ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Žiadna doterajšia alebo budúca prax zavedená medzi zmluvnými stranami alebo zvyklosť zachovávaná všeobecne alebo v odvetví tykajúceho sa predmetu plnenia, na ktoré nie je v podmienkach výslovne odkázané, sa nepoužijú a nebudú z nich pre zmluvné strany odvodzované žiadne práva a povinnosti a ani sa na ne nebude prihliadať pri výklade prejavov vôle zmluvných strán.

17.5 Pri akejkoľvek nezrovnalosti v preklade podmienok v inej ako Anglickej alebo Slovenskej verzii, bude použitý a nadradený Slovensky pripadne Anglicky originál.

17.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane jej súčastí sú platné a účinné od 05. 10. 2023 a nahrádzajú predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto podmienok s okamžitou účinnosťou pre nových zákazníkov a nové objednávky služieb existujúceho zákazníka. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia.