3 efektívne kroky na kontrolu a zlepšenie výkonnosti obchodovania

review or monitor your forex trades

Jedným z najlepších spôsobov, ako zlepšiť svoje zručnosti a výsledky v obchodovaní, je pravidelne kontrolovať a hodnotiť svoju obchodnú výkonnosť. To Vám pomôže identifikovať Vaše silné a slabé stránky, poučiť sa z Vašich chýb a optimalizovať Váš obchodný systém.

V tomto blogovom príspevku sa s Vami podelím o tri kroky, ktoré Vám pomôžu efektívne a komplexne skontrolovať a posúdiť výkonnosť Vášho obchodovania:

1. Skontrolujte svoj obchodný systém

Prvým krokom k preskúmaniu a posúdeniu výkonnosti Vášho obchodovania je kontrola Vášho systému. Váš systém pozostáva z troch hlavných komponentov: Vašich nastavení, Vašich pravidiel a Vášho riadenia rizík.

Vaše nastavenia sú podmienky, ktoré spúšťajú Vaše vstupné a výstupné signály. Vaše pravidlá sú pokyny, ktorými sa riadia Vaše obchodné rozhodnutia, ako napríklad kedy vstúpiť, vystúpiť, upraviť alebo uzavrieť obchod. Vaše riadenie rizika je stratégia, ktorá chráni Váš kapitál a obmedzuje Vaše straty, napríklad koľko riskovať na obchod, ako nastaviť úrovne stop-loss a take-profit a ako diverzifikovať svoje portfólio.

Svoj systém by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste sa uistili, že je v súlade s Vašimi obchodnými cieľmi, štýlom a osobnosťou. Mali by ste tiež testovať svoj systém na historických údajoch a v a demo účte pred aplikáciou na živý trh. To Vám pomôže overiť jeho platnosť, spoľahlivosť a ziskovosť.

Otázky, ktoré by ste si mali položiť pri kontrole Vášho systému, sú:

 • Je môj systém jasný, jednoduchý a konzistentný?
 • Vyhovuje môj systém môjmu časovému rámcu obchodovania, trhu a menovému páru?
 • Zodpovedá môj systém mojim obchodným schopnostiam, skúsenostiam a tolerancii rizika?
 • Má môj systém pozitívny profit, čo znamená, že časom generuje viac ziskov ako strát?
 • Funguje môj systém dobre v rôznych trhových podmienkach, ako sú trendy, range, alebo keď sú trhy volatilné alebo pokojné?

Ak je Vaša odpoveď na tieto otázky áno, je pravdepodobné, že Váš systém bude pre Vás efektívny a vhodný. Ak na niektorú z týchto otázok odpoviete nie, možno budete musieť skontrolovať, upraviť alebo zmeniť Váš systém.

2. Sledujte všetky svoje obchody

Druhým krokom k preskúmaniu a vyhodnoteniu výkonnosti Vášho obchodovania je sledovanie obchodov. Sledovanie Vašich obchodov znamená zaznamenávanie a zdokumentovanie každého obchodu ktoré urobíte, vrátane nasledujúcich informácií:

 • Dátum a čas vstupu a výstupu
 • Dôvod vstupu a výstupu
 • Menový pár a smer (nákup alebo predaj)
 • Vstupná a výstupná cena
 • Objem v lotoch a pákový efekt
 • Riziko na obchod (v percentách alebo sume)
 • Úrovne stop-lossu a take-profitu
 • Trvanie obchodu
 • Výsledok obchodu (zisk alebo strata)
 • Kvalita prevedenia (dobrá alebo zlá)
 • Urobené chyby (ak nejaké sú)
 • Pociťované emócie (ak nejaké sú)

Na sledovanie svojich obchodov môžete použiť obchodný denník, tabuľku alebo softvér. Hlavným účelom sledovania Vašich obchodov je zhromažďovať údaje a dôkazy, ktoré Vám pomôžu objektívne a presne analyzovať Vašu výkonnosť.

Výhody sledovania Vašich obchodov sú:

 • Pomoc pri sledovaní Vašej obchodnej aktivity a pokroku.
 • Pomoc pri meraní Vašej výkonnosti a ziskovosti.
 • Pomoc pri identifikácii Vašich obchodných vzorcov a zvykov.
 • Pomoc pri odhalení Vašich silných a slabých stránok.
 • Pomoc pri poučení sa z Vašich úspechov a neúspechov.

Svoje obchody by ste mali sledovať dôsledne, najlepšie po každom obchode alebo na konci každého obchodného dňa. Mali by ste tiež sledovať svoje obchody počas dostatočne dlhého obdobia.

3. Pozorne si preštudujte svoje výsledky

Tretím krokom k preskúmaniu a posúdeniu výkonnosti Vášho obchodovania je štúdium Vašich výsledkov. Štúdium Vašich výsledkov znamená analýzu a vyhodnotenie údajov a informácií, ktoré ste získali zo sledovania Vašich obchodov. Pomôže Vám to lepšie pochopiť Váš výkon a správanie a objaviť oblasti na zlepšenie.


Niektoré metriky a indikátory, ktoré môžete použiť na štúdium výsledkov, sú:

 • Win rate: percento obchodov, ktoré končia ziskom
 • Loss rate: percento obchodov, ktoré končia stratou
 • Risk-reward ratio: pomer medzi priemerným ziskom a priemernou stratou na obchod
 • Profit factor: pomer medzi celkovým ziskom a celkovou stratou
 • Recovery factor: pomer medzi čistým ziskom a maximálnym drowdownom
 • Sharpe ratio: pomer medzi nadmerným výnosom a štandardnou odchýlkou výnosov
 • Expectancy: priemerná suma, ktorú môžete očakávať, že vyhráte alebo prehráte na jeden obchod


Tieto ukazovatele môžete použiť na porovnanie svojej výkonnosti v rôznych časových rámcoch, trhoch, menových pároch a obchodných stratégiách. Môžete ich tiež použiť na porovnanie Vášho výkonu s Vašimi obchodnými cieľmi.

Niekoľko otázok, ktoré by ste si mali položiť pri štúdiu výsledkov:

 • Som z dlhodobého hľadiska ziskový alebo stratový?
 • Som vo svojich obchodných výsledkoch konzistentný alebo nekonzistentný?
 • Dodržiavam alebo porušujem nastavenia a pravidlá svojho systému riadenie rizík?
 • Vykonávam svoje obchody dobre alebo zle?
 • Robím nejaké spoločné alebo opakované obchodných chýb?
 • Zažívam nejaké pozitívne alebo negatívne emócie, ktoré ovplyvňujú moje obchodovanie?


Ak ste spokojní so svojimi výsledkami, môžete si zablahoželať a osláviť svoje úspechy. Ak nie, môžete identifikovať hlavné príčiny svojich problémov a nájsť riešenia na ich odstránenie.

Ako môže kontrola obchodov zlepšiť Vaše výsledky

Zlepšenie obchodovania znamená použitie poznatkov a lekcií, ktoré ste sa naučili štúdiom Vašich výsledkov, na zlepšenie Vášho obchodného systému, zručností a myslenia. Niektoré spôsoby, ako zlepšiť výkonnosť obchodovania sú:

 • Aby ste zvládli svoje najlepšie obchodné nastavenie: Zamerajte sa na nastavenie, ktoré Vám poskytne najvyššiu mieru výhry, pomer rizika a zisku a očakávaní a obchodujte s nimi si dôverou a disciplinovane.
 • Ak si chcete vytvoriť pravidlá na opravu chýb: Stanovte si jasné a konkrétne pravidlá na predchádzanie alebo nápravu chýb, ktoré zvyknete robiť, ako je nadmerné obchodovanie, nedostatočné obchodovanie, pomstiť sa trhu a ďalšie.
 • Aby ste pochopili emócie, ktoré spôsobujú Vaše chyby: Rozpoznajte a uznajte emócie, ktoré spúšťajú Vaše obchodné chyby, a naučte sa, ako sa s nimi efektívne vyrovnať.
 • Ak chcete získať spätnú väzbu a rady: Hľadajte spätnú väzbu a rady od iných obchodníkov, mentorov, koučov alebo odborníkov, ktorí Vám môžu pomôcť zlepšiť Váš obchodný výkon a psychológiu.
 • Ak chcete pokračovať v učení a precvičovaní: Neustále sa vzdelávajte a praktizujte nové obchodné koncepty, techniky a stratégie, ktoré Vám môžu pomôcť zlepšiť Váš obchodný výkon a Vašu výhodu.


Na záver, kontrola a hodnotenie Vášho výkonu obchodovania na trhu je efektívnym spôsobom, ako pochopiť Váš obchodný zvyk alebo správanie a zlepšiť svoje obchodné zručnosti.

Mali by ste to robiť pravidelne (týždenne, mesačne, štvrťročne alebo ročne).

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom